Nafiquad cũng yêu cầu các trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi phạm đối với từng lô hàng cá tra xuất khẩu sản xuất tại Công ty TNHH Hùng Cá…

Theo Nafiquad, Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) vừa cảnh báo lô hàng cá tra xuất khẩu vào LB Nga của Công ty TNHH Hùng Cá nhiễm vi sinh vật hiếu khí, ưa ẩm và kỵ khí tùy nghi vượt qua giới hạn cho phép. VPSS đã áp dụng chế độ kiểm tra tăng cường đối với các lô hàng của công ty này.

Chi Linh