Đặc biệt, các đơn vị cần đẩy mạnh truyền thông, cung cấp thông tin cập nhật, chính xác, đầy đủ về công nghệ sản xuất, phương án bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường cho chính quyền, người dân địa phương, các cơ quan truyền thông (có thể thông qua bảng điện tử hiển thị kết quả chất lượng môi trường đặt tại cổng nhà máy, trên trang thông tin điện tử của các công ty, hoạt động tham quan thực tế nhà máy của cộng đồng dân cư…). 

Riêng đối với nước thải, Bộ Công Thương yêu cầu các nhà máy thực hiện các giải pháp tuần hoàn, tái sử dụng triệt để nước thải sau xử lý cho các công đoạn sản xuất, hoạt động của nhà máy. 

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước làm mát đầu ra theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, nhất là các thông số về nhiệt độ và hàm lượng clo dư. 

Mặt khác, các nhà máy phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng khí thải đầu ra đáp ứng đúng cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Phan Đức