Hai dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng (Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư 816,457 tỷ đồng; Trạm biến áp 220kVLạng Sơn có tổng mức đầu tư 240,245 tỷ đồng), sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức và vốn tự có của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn có quy mô: Xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép, dài khoảng 101,6 km, từ TBA Bắc Giang (hiện có) đến TBA 220kV Lạng Sơn (xây dựng mới); xây dựng mới 2 ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Bắc Giang và cải tạo sơ đồ “tứ giác” hiện có của trạm thành sơ đồ “hệ thống hai thanh cái có thanh cái vòng”; xây dựng mới nhà quản lý vận hành đường dây Lạng Sơn.

Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn có quy mô: Xây dựng mới trạm biến áp 220/110/22kV, kiểu nửa ngoài trời, nửa trong nhà, có công suất 2x125MVA. Giai đoạn này lắp đặt một MBA 125MVA, các tủ điều khiển bảo vệ được lắp trong các nhà bayhousing đặt ngoài trời, hệ thống máy tính và hệ thống tự dùng đặt trong nhà điều khiển.

Các dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu tăng cường phụ tải của tỉnh Lạng Sơn và khu vực lân cận, tạo liên kết lưới truyền tải trong khu vực, tăng cường độ an toàn, tin cậy cung cấp điện cho khu vực miền Bắc.

Theo kế hoạch, các dự án sẽ được đưa vào vận hành quý II và III năm 2019.

N.P.T.