Theo báo cáo tại hội nghị, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn EVNGENCO 2 là 16,087 tỷ kWh, đạt 116,21% kế hoạch năm 2016, tăng 1,54% so với sản lượng điện thực hiện năm 2015. 

Trong đó, khối nhiệt điện than thực hiện được 12,315 tỷ kWh đạt 116,93% kế hoạch chiếm tỷ trọng 76,55% tổng sản lượng toàn Tổng công ty; khối thủy điện thực hiện được 2,867 tỷ kWh đạt 92,35% kế hoạch chiếm tỷ trọng 17,82%. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Như vậy sản lượng điện của các Công ty cổ phần thực hiện được 13,987,3 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 86,94% sản lượng điện của toàn Tổng công ty. 

Với sản lượng điện sản xuất thực hiện nêu trên, thì tỷ trọng sản lượng điện của toàn EVNGENCO 2 chiếm gần 15% so với tổng sản lượng điện sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và 9,09% tổng sản lượng điện toàn quốc.

Năm 2016, toàn Tổng công ty đã tập trung cho công tác quản trị doanh nghiệp và điều hành sản xuất hiệu nên đã đạt được lợi nhuận là 1.526 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch. 

So với năm 2015, các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh điện đều có tăng trưởng; sản lượng điện tăng 1%, doanh thu tăng 4% và lợi nhuận sản xuất kinh doanh tăng 78% so với thực hiện năm 2015.

Văn Đức