Trước đó, Thanh tra Bộ LĐ- TBXH đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 số tiền 120 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 2 tháng với những vi phạm cụ thể gồm: 

Không trực tiếp tuyển chọn lao động; Thu tiền của người lao động không đúng quy định (thu tiền dịch vụ nhưng không đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Không cấp phiếu thu cho người lao động; Mức tiền dịch vụ không được ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Ngày 14-2-2017, Thanh tra Bộ LĐ- TBXH tiếp tục ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTr về việc kiểm tra việc thực hiện các vấn đề nêu trên tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8. 

Qua kiểm tra cho thấy: tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại công ty này chưa đảm bảo quy định (không có bộ phận theo dõi, quản lý lao động ngoài nước, không có trung tâm hoặc phòng nghiệp vụ xuất khẩu lao động); bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài không đảm bảo quy định (chưa có bộ phận đào tạo, quản lý học viên). 

Trước những tồn tại trên, Bộ trưởng Bộ LĐ- TBXH đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8.

Phan Hoạt