Bộ Tài chính chỉ đạo ngành Bảo hiểm duy trì sự tăng trưởng bền vững của thị trường; tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp (DN) bảo hiểm; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra DN bảo hiểm, kiểm tra chuyên đề đại lý bảo hiểm, để có đánh giá về hoạt động đại lý nhằm chấn chỉnh, đảm bảo thị trường tăng trưởng ổn định, an toàn tài chính và phát triển bền vững.

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cần chỉ đạo, giám sát công tác bồi thường bảo hiểm tại Hà Tĩnh, Bình Dương, Đồng Nai nhằm giúp DN sớm ổn định sản xuất…

H.A.