EVNNPC xác định đổi mới để nâng cao tính hiệu quả với khẩu hiệu “Đổi mới – Chuyên nghiệp – Hành động – Hiệu quả” được thay đổi từ tư duy đến hành động. 

Hiện nay, Tổng công ty đã xây dựng và trình EVN Đề án tách khâu dịch vụ sửa chữa với khâu quản lý vận hành lưới điện phân phối theo đúng chỉ đạo của EVN tại văn bản số văn bản số 735/EVN-TCNS. 

Chủ đề năm 2018 của ngành điện lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tiếp tục triển khai nhân rộng công tác sát nhập điện lực, cơ chế điện lực lớn và tổ chức lại các chi nhánh cao thế nhằm củng cố vai trò, vị thế và nâng cao năng lực, tạo sự chuyển biến thực sự về chất trong các mặt hoạt động của các điện lực quận/huyện. 

Với mục đích làm rõ định hướng chiến lược nâng cao chất lượng công tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của Tổng công ty giai đoan 2018-2020, hướng tầm nhìn 2025, Tổng công ty đã triển khai xây dựng đề án đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của EVNNPC giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025. 

Tiếp tục thực hiện chương trình học tập trực tuyến E-learning mà cụ thể năm 2018, Tổng công ty đã giảm tỷ trọng các lớp đào tạo bồi dưỡng thường xuyên tập trung so với năm 2017 là 40% để giảm thiểu chi phí ăn, nghỉ đi lại.

PV