Cụ thể, sau khi Nghị định 12 của Chính phủ, Thông tư 92 và Thông tư 96 của Bộ Tài chính được ban hành, thời gian nộp thuế đã giảm được 50 giờ, chỉ còn 117 giờ/năm. Cùng với việc giảm giờ nộp thuế, nhiều thủ tục liên quan đến thuế TNCN và thuế TNDN cũng được đơn giản hóa.
H.A.