Nguyên nhân chủ yếu được Chính phủ xác định là giao vốn còn chậm, thủ tục đầu tư xây dựng còn phức tạp, công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, ngành và địa phương còn thiếu quyết liệt. 

Nhằm phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, Thủ tướng yêu cầu: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý, trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương rà soát, tổng hợp các vướng mắc trong triển khai Luật Đầu tư công; phối hợp với Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Nghị định 136/2015 hướng dẫn thi hành luật này, Nghị định 77/2015 về kế hoạch đầu tư công trung hạn hằng năm; Nghị định 161/2016 về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 theo quy trình rút gọn, nghiên cứu áp dụng Điều 151 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 đối với các nội dung đã được xử lý trong nghị quyết này, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

V.H.