Một trong những điểm mới quan trọng nhất là việc bổ sung riêng một điều quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Điều 8). Theo đó, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là nghĩa vụ bắt buộc đối với người nộp thuế đủ điều kiện. 

Đồng thời, khẳng định nguyên tắc đã giao dịch điện tử thì không phải thực hiện các hình thức giao dịch khác, không phải sử dụng chứng từ giấy; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong tổ chức hệ thống thông tin điện tử; bổ sung quyền của người nộp thuế được sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch với cơ quan quản lý thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan; bổ sung quy định thời hạn nộp hồ sơ thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật… 

Quy định mới này giúp tận dụng tối đa thành tựu công nghệ thông tin hiện đại vào việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, từ đó, giúp giảm chi phí in ấn hồ sơ, chứng từ...

Ông Lưu Đức Huy - Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) - cho biết, một trong những điểm mới rất quan trọng của Luật Quản lý thuế sửa đổi là có bổ sung thêm việc áp dụng đối với các khoản thu khác thuộc NSNN không do cơ quan quản lý thuế quản lý thu. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các khoản thu không do cơ quan thuế quản lý giúp cho cơ quan thuế bao quát được các khoản thu ngân sách.

PV