Thực tế, quá trình sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn vẫn còn chậm so với yêu cầu đặt ra, do cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, mặc dù kết quả sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2014 đã có chuyển biến mạnh so với năm 2013.

Bộ Tài chính cho biết, Chủ tịch hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ trong việc chậm hoàn thành kế hoạch tiến độ thoái vốn nhà nước, theo phương án đã phê duyệt.

H.A.