Cụ thể, khung giá bán buôn điện năm 2018 sẽ áp dụng theo quyết định mới này, gồm Tổng công ty Điện lực miền Bắc với mức tối đa là 1.255 đồng/kWh và mức tối thiểu là 1.185 đồng/kWh.

Được biết, năm 2017, các khung áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.173 đồng/kWh và 1.117 đồng/kWh. Với Tổng công ty Điện lực miền Nam, mức giá tối đa là 1.433 đồng/kWh, mức tối thiểu là 1.389 đồng/kWh. Năm 2017, mức áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.348 đồng/kWh và 1.316 đồng/kWh... 

Khung giá bán buôn tối đa với Tổng công ty Điện lực Hà Nội là 1.516 đồng/kWh, mức tối thiểu là 1.437 đồng/kWh. Năm 2017, khung giá áp dụng cho tổng công ty này lần lượt là 1.414 đồng/kWh và 1.358 đồng/kWh.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện áp dụng từ ngày 1-1-2018 đến ngày 31-12-2018.                                                           

Hải Châu