Hiện, UBND tỉnh và các đơn vị chức năng trong tỉnh đang tiến hành xử lý hành chính 4 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ với 3 đối tượng; tiến hành thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm kể trên. 

Cùng với thanh tra kinh tế- xã hội, các đơn vị thanh tra chuyên ngành trên địa bàn Quảng Trị đã triển khai 122 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; số cá nhân được thanh tra, kiểm tra là 915; số tổ chức được thanh tra, kiểm tra là 360. 

Qua thanh tra, kiểm tra, các đơn vị đã phát hiện 250 cá nhân và 159 tổ chức có sai phạm.

THANH BÌNH