Về nợ phải trả, báo cáo cho hay, các tập đoàn, tổng công ty (TĐ,TCT) có tổng số nợ phải trả năm 2013 là 1.514.915 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2012. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2013 là 1,45 lần. Trong đó, có 41 TĐ,TCT có tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần. Tăng nhiều nhất trong số nợ phải trả của các DN là nợ vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng với 489.260 tỷ đồng, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2012. Con số nợ tương đối lớn là từ PVN với 163.063 tỷ đồng; EVN 78.583 tỷ đồng; Vinacomin 49.566 tỷ đồng…

Các TĐ, TCT cũng đang nợ nước ngoài 325.936 tỷ đồng, trong đó, vay lại vốn ODA của Chính phủ là 125.061 tỷ đồng; vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 122.543 tỷ đồng, còn lại các TĐ,TCT tự vay, tự trả. Báo cáo hợp nhất, hệ số nợ tổng quát (tổng nợ phải trả/tổng nguồn vốn) bình quân là 0,57 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/tổng nợ phải trả) bình quân năm 2013 là 1,74 lần. Chính phủ kết luận, các chỉ số trên cho thấy các TĐ,TCT đang hoạt động phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn vay (tổng số vay nợ trong nước chiếm 43,23% tổng nợ phải trả).

PV