Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp MB nằm trong nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng TMCP về lợi nhuận và các chỉ tiêu hiệu quả. Cụ thể, tổng tài sản của MB đạt 221.042 tỷ đồng, tăng 10,3%; vốn chủ sở hữu đạt 23.183 tỷ đồng, tăng 35%.

MB tăng trưởng liên tục và bền vững qua nhiều năm.

So với năm 2014, tăng trưởng huy động của MB đạt 8,2%, tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 19,6%. Nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,62%. Tỷ lệ an toàn vốn đạt 12,85%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn là 22,87%. Thanh khoản ngân hàng được đảm bảo.

Với những kết quả đạt được, MB đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động, đây là mốc son quan trọng đánh dấu quá trình phấn đấu của lãnh đạo, CBCNV trong suốt 21 năm qua, đặc biệt là giai đạn 2011-2015. Bên cạnh đó, năm 2015 MB còn đạt nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước…

Việt Hà