Tại Việt Nam, có thể nhắc tới Tập đoàn Bảo Việt như một trường hợp tiên phong trong việc áp dụng thành công mô hình Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế. 

Là bộ phận trực thuộc Hội đồng Quản trị với chức năng cung cấp những đánh giá độc lập, khách quan về hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và quản trị doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Tập đoàn cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trên cơ sở hoạt động đảm bảo và tư vấn.

Đại diện Lãnh đạo Bảo Việt nhận giải nhất Báo cáo tích hợp xuất sắc nhất Châu Á 2016 và Giải đặc biệt Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất Châu Á 2016 

Nếu như năm trước, Bảo Việt là doanh nghiệp mở màn cho xu hướng thực hiện đảm bảo của bên thứ ba cho Báo cáo Phát triển bền vững tại Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong khu vực và trên thế giới, thì năm nay, Bảo Việt tiên phong thực hiện đảm bảo bởi Khối Kiểm toán nội bộ các nội dung liên quan tới tiêu chuẩn thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững GRI Standards.

Cùng với việc thực hiện kiểm toán các chỉ tiêu tài chính bởi kiểm toán E&Y theo cả chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS), Bảo Việt còn kiểm toán các chỉ tiêu phi tài chính. 

Bảo Việt ứng dụng chuẩn mực quốc tế IIRC trong triển khai Báo cáo Tích hợp 2016 

Để đảm bảo độ tin cậy của một số chỉ số trên Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016, Khối Kiểm toán nội bộ, Tập đoàn Bảo Việt đã thực hiện việc đảm bảo một số chỉ số phát triển bền vững.

Khối Kiểm toán nội bộ đưa ra các ý kiến đánh giá độc lập, khách quan về các chỉ số phát triển bền vững được lựa chọn và rà soát các khuyến nghị của PwC Việt Nam có liên quan đến phạm vi đánh giá dựa trên các thủ tục đã được quy định tại Quy trình Kiểm toán nội bộ và các Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ quốc tế, các hướng dẫn của Viện Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ công bố. 

Quy định này yêu cầu các kiểm toán viên của Khối Kiểm toán nội bộ tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, phương pháp đánh giá dựa trên rủi ro cho các bước tiến hành từ khâu lập kế hoạch, triển khai nhằm đưa ra kết luận.

Dựa trên 11 mục tiêu Tập đoàn Bảo Việt đã lựa chọn từ 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc trong đó có 7 mục tiêu về xây dựng xã hội bền vững, trong giới hạn nguồn lực, Khối Kiểm toán nội bộ cung cấp dịch vụ đảm bảo cho một số chỉ số phát triển bền vững tại Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 dựa trên Bộ tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 của Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) bao gồm: GRI 401-1: Nhân viên tuyển mới và nghỉ việc; GRI 404-1: Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm cho mỗi nhân viên; GRI 404-3: Tỷ lệ phần trăm nhân viên được đánh giá hiệu quả công việc và phát triển nghề nghiệp định kỳ; GRI 405-1: Sự đa dạng của cấp quản trị và nhân viên; GRI 413-1: Những hoạt động có sự tham gia của cộng đồng địa phương, đánh giá tác động và các chương trình phát triển. 

Tiên phong thí điểm triển khai thực hiện Báo cáo Phát triển bền vững theo Bộ tiêu chuẩn quốc tế GRI Sustainability Reporting Standards

Đồng thời, các khuyến nghị để cải thiện quy trình lập báo cáo và trình bày Báo cáo Phát triển Bền vững cũng được đưa ra rõ ràng như: Thành phần nhóm công tác lập báo cáo phát triển bền vững; Thay đổi tiêu chuẩn Báo cáo Phát triển bền vững; Đào tạo, hướng dẫn về việc tính toán và trình bày các chỉ số báo cáo; Cập nhật mẫu biểu thu thập thông tin…

Bảo Việt tin rằng khi có càng nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt việc báo cáo toàn diện các thông tin nhà đầu tư quan tâm với độ tin cậy cao sẽ giúp tăng cường tính minh bạch thông tin doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và gia tăng lợi ích cho nhà đầu tư.

T.H