Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng, giảm 20,3%. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 68.979 lao động, giảm 3,0%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.801 doanh nghiệp, giảm 22,3% so với tháng 2-2018.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2018, có tổng số 35.234 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong đó có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới và 8.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

H.A