Do đây là dự án đầu tiên thực hiện theo phương thức Bộ Công Thương chỉ đạo nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, sau đó lựa chọn nhà thầu để đầu tư, nên Bộ Công Thương cần chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo tính khả thi. Về vị trí, bến cảng sẽ được bố trí trong khu vực bể cảng để tính toán kinh tế, kỹ thuật, so sánh với vị trí nằm ngoài bể cảng thuộc Trung tâm Nhiệt điện Duyên hải. Bãi chứa than được xem xét lựa chọn vị trí phía sau bãi xỉ than của Trung tâm Nhiệt điện Duyên hải.

Bộ Công Thương được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện báo cáo khả thi, báo cáo Thủ tướng cuối tháng 12 năm nay. Các hợp đồng mua bán than giữa các đơn vị mua và Tập đoàn TKV sẽ được giao kết sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được phê duyệt.

V.H.