Bộ LĐ-TB&XH cho biết, nhiều nội dung của luật sẽ phải sửa đổi, cả những vấn đề mới và những vấn đề còn vướng mắc trong thời gian qua để đảm bảo luật mới được xây dựng một cách triệt để hơn.

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài sửa đổi tập trung vào một số nội dung chính như: bổ sung thêm các loại hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài trên cơ sở của luật hiện hành; minh bạch hóa đối với điều kiện đưa người Việt Nam ra nước ngoài làm việc; chi phí đối với người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và xu thế quốc tế, đảm bảo trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động.

P.H