Ngài Peter Holbrook, Giám đốc điều hành của Tổ chức doanh nghiệp xã hội Vương quốc Anh cho rằng, đánh giá tác động xã hội của doanh nghiệp cần có kế hoạch, chọn phương pháp và các chỉ số đánh giá tác động xã hội. Đo lường xã hội sẽ có nhiều phương pháp, không chỉ có 1 phương pháp mà có nhiều phương pháp khác mà Việt Nam có thể cân nhắc lựa chọn.

“ Cách chúng ta đánh giá tác động tốt nhất là chúng ta cần tư duy đo lường và phân tích thông tin, điều quan trọng nhất là doanh nghiệp cần cởi mở và minh bạch. Chúng ta hãy hành động để cải thiện được những hoạt động của doanh nghiệp đang thực hiện”, ngài Peter Holbrook nhấn mạnh.

Viện phó CIEM Phan Đức Hiếu cho rằng, cộng đồng doanh nghiệp đã phát triển mạnh trong thời gian qua. Bên cạnh làm thế nào để có lợi nhuận, doanh nghiệp đã có trách nhiệm như thế nào với xã hội. Ông Hiếu cho rằng, các doanh nghiệp Anh Quốc được coi là rất thành công trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội. Do đó, để tìm hiểu xem họ đã thực hiện như thế nào là công việc cần thiết đối với Việt Nam.

Theo ông Hiếu, doanh nghiệp xã hội là một vấn đề mới của Việt Nam. Theo đó, hoạt động kinh doanh vì mục tiêu xã hội, môi trường luôn là vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm và nhờ Nghị định số 96/2015 được ban hành, vấn đề này sẽ ngày càng được chú trọng hơn.

              

Lưu Hiệp