Theo kế hoạch, đến cuối năm 2017, ngành Thuế sẽ thực hiện hoàn thuế GTGT 105.000 tỷ đồng, bao gồm chi cho các quyết định hoàn thuế năm 2016; giải quyết đúng thời hạn quy định 90% hồ sơ hoàn thuế; thực hiện hoàn thuế điện tử trên toàn quốc đạt tỷ lệ 95% hồ sơ hoàn thuế được tiếp nhận và trả kết quả bằng phương thức điện tử. 

Để đạt được mục tiêu này, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện sửa đổi, ban hành quy trình hoàn thuế GTGT mới để phù hợp với yêu cầu quản lý thuế mới, gắn công tác quản lý hoàn thuế GTGT với ứng dụng công nghệ thông tin và dựa trên cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành.

L.Hiệp