Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 236 cổ đông, nắm giữ tương đương với 1.195.146.875 cổ phần, chiếm 74,70% cổ phần có quyền biểu quyết. Tại đại hội, một số nội dung quan trọng cũng đã được biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua với tỷ lệ nhất trí cao với phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 16,3 nghìn tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu MBB để hoán đổi cổ phiếu thực hiện giao dịch sáp nhập SDFC vào MB và lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

Đại hội cổ đông MB thống nhất sáp nhập SDFC vào MB.

MB tham gia tái cơ cấu SDFC nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế đất nước, cũng như mục tiêu phát triển dài hạn của ngân hàng. Ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT MB cho biết: “Giao dịch sáp nhập với SDFC được tính toán kỹ với sự tư vấn của các công ty tư vấn mua bán sáp nhập có uy tín và nhiều kinh nghiệm, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước. Qua quá trình là cổ đông sáng lập SDFC, MB nắm rõ tình hình hoạt động của SDFC và bên cạnh đó là sự đồng thuận của các cổ đông còn lại trong quá trình triển khai tiếp theo trong giai đoạn hậu sáp nhập”.

V.H.