EVN Finance cho biết: Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 254,2 tỷ đồng, hoàn thành 110,4% kế hoạch năm đề ra. 

Các chỉ tiêu về tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ an toàn vốn và chỉ tiêu thanh khoản đều đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Năm 2018, công ty đã đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước trên 50 tỷ đồng, sau 10 năm hoạt động là hơn 590 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã tích cực triển khai Dự án phát triển hoạt động tài chính tiêu dùng theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó, ngày 01-10-2018, Công ty đã chính thức ra mắt thương hiệu Easy Credit và cung cấp sản phẩm ra thị trường. Cho tới nay Easy Credit đã và đang dần khẳng định vị trí và thương hiệu của mình trên thị trường tài chính tiêu dùng, nhanh chóng nghiên cứu và triển khai các sản phẩm tài chính tận dụng những xu thế công nghệ hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục duy trì cung cấp các dịch vụ, trong đó trọng tâm là dịch vụ quản lý ủy thác và cho vay lại, đẩy mạnh dịch vụ tư vấn tài chính.

Với nhiệm vụ cốt lõi của mình, EVN Finance sẽ nỗ lực duy trì, phát triển vị thế gắn liền với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ngành Điện nói chung.

PV