Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Vĩnh Phúc được thành lập ngày 12-2-1997, tính đến thời điểm 31-12-2015, tổng tài sản là 18,19 tỷ đồng, vốn nhà nước 15,38 tỷ đồng. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị chuyển trung tâm thành công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp để chủ động hơn trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, điều hành về chuyên môn và huy động được các nguồn vốn để mở rộng đầu tư.

Ngành nghề kinh doanh chính là kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật, nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới và trang thiết bị lắp đặt trên xe, thu phí sử dụng đường bộ; thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng, đóng mới, đại lý, buôn bán ôtô, xe cơ giới, máy móc, thiết bị phụ tùng khác; bảo hiểm phi nhân thọ...

B.T.S.