Theo đó, các đơn vị liên quan phối hợp với SCIC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật; xem xét, biểu quyết việc không thay đổi quy mô và cơ cấu vốn điều lệ của doanh nghiệp, biểu quyết việc không bán vốn tại các công ty con, công ty liên kết trong thời gian chưa chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC.

Trường hợp người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không phối hợp, làm ảnh hưởng đến tiến độ chuyển giao thì thay thế người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Phó Thủ tướng giao SCIC triển khai công tác này trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp (doanh nghiệp độc lập 100% vốn Nhà nước thực hiện cổ phần hóa) được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

V.H.