Theo đó, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

 Cụ thể, đối với C/O mẫu E mới (Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT-BCT) do Trung Quốc cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 20-8-2019. 

Đối với C/O mẫu E mới do các nước ASEAN cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 1-8-2019. 

C/O mẫu mới do Trung Quốc cấp

Đối với C/O mẫu E cũ: Chấp nhận C/O cấp trước ngày 31-8-2019 trong thời gian còn hiệu lực và thực hiện kiểm tra C/O theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15-11-2010 của Bộ Công Thương; không chấp nhận C/O mẫu E cũ cấp sau ngày 31-8-2019. 

Việc kiểm tra C/O mẫu E mới để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo cam kết của các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất tại Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ACFTA (đã được nội luật hóa tại Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương).

Lưu Hiệp