Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp khắc phục ô nhiễm nên đến nay đã có 143/157 cơ sở hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường, đưa doanh nghiệp ra khỏi danh sách “đen” gây ô nhiễm. 

Tuy nhiên, trên địa bàn Đồng Nai cũng có một số doanh nghiệp chây ì việc khắc phục ô nhiễm. Những trường hợp này, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã kiểm tra, đôn đốc và xử phạt. 

Có trường hợp như Công ty TNHH Sản xuất thương mại Kim Phong, Sở đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đình chỉ sản xuất, di dời ra khỏi khu vực gây ô nhiễm. 

Cũng theo Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp dù đã ra khỏi danh sách gây ô nhiễm nhưng ngành nghề sản xuất của họ có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm cao nên Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai vẫn thường xuyên giám sát, thu mẫu môi trường định kỳ, kiên quyết không để doanh nghiệp tái phạm. 

Các đơn vị chức năng cũng tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Công Phong