Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất 5 tiêu chí trong đó, về đầu tư: Dự án đã được xác định xong các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành và các vướng mắc, tranh chấp với nhà thầu tại hợp đồng EPC của dự án đã được giải quyết dứt điểm.

Về sản xuất kinh doanh: Dự án có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và có lãi từ một năm trở lên, đồng thời phải có phương án sản xuất kinh doanh ổn định và có lãi trong các năm tiếp theo. 

Về tình hình tài chính: Dự án không còn phát sinh nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng có quan hệ cho vay vốn đối với dự án và chấp hành đầy đủ pháp luật về nghĩa vụ thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác; hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trực tiếp cho dự án, doanh nghiệp triển khai theo kế hoạch hành động thực hiện Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.

Phan Đức