Theo đó, Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (tên viết tắt là Vimico) kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Tổng Công ty có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 200 triệu cổ phần, trong đó bán đấu giá công khai hơn 46,68 triệu cổ phần, chiếm 23,34% vốn điều lệ.

Nam Phương