Cụ thể, khi triển khai dự án cơ quan chức năng đã bồi thường, hỗ trợ cho 1 trường hợp trùng diện tích 523m2; bồi thường, hỗ trợ cho 7 trường hợp lớn hơn diện tích thực tế thu hồi là 1.273m2; tính toán bồi thường cho các hộ dân tại phường BLao, TP Bảo Lộc, thấp hơn diện tích đất thực tế bị thu hồi là 353m2.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ rõ, dự toán các công trình được lập, thẩm tra và phê duyệt không đúng do tính sai, tính thừa khối lượng, tính sai định mức làm tăng chi phí công trình. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã lập, thẩm tra và phê duyệt thiết kế, dự toán các công trình thuộc dự án chưa chặt chẽ, chưa phù hợp với thực tế nên trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh nhiều lần, bổ sung tăng giảm khối lượng tại các công trình.

Công trình Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng, nơi bị phát hiện hàng loạt sai phạm.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng còn phát hiện có 2 gói thầu xây dựng được nghiệm thu, thanh toán không đúng thực tế. Trong số 5 gói thầu thì có 3 gói thực hiện chậm tiến độ từ 4 tháng đến 3 năm.

Khắc Lịch