Theo khiếu nại, kiến nghị của một số tiểu thương chợ Đồng Đăng cũ, quá trình xây dựng Trung tâm thương mại và chuyển đổi mô hình quản lý chợ thiếu công khai, dân chủ.

Việc xây dựng Trung tâm thương mại Đồng Đăng, khuôn viên cây xanh tại chợ cũ không đủ các căn cứ pháp lý và người dân lo lắng về việc chính quyền sẽ thu hồi diện tích đất của các hộ xung quanh chợ Đồng Đăng cũ sau một thời gian sẽ chia lô, bán nền.

Các tiểu thương cũng đề nghị dừng thực hiện Thông báo số 170/TB-UBND ngày 8-5-2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất chợ Đồng Đăng cũ để thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục công trình khuôn viên cây xanh thị trấn Đồng Đăng thuộc dự án Trung tâm thương mại Đồng Đăng- Lạng Sơn (hiện đang tạm dừng theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình), đồng thời mong giữ lại chợ truyền thống và cho song song tồn tại 2 chợ.

Kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy, việc đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Đồng Đăng và chuyển đổi mô hình quản lý chợ Đồng Đăng cũ chưa hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật, chưa tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-5-2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn theo đúng quy định của pháp luật. Hủy bỏ Thông báo số 170/TB-UBND ngày 8-5-2017 của UBND tỉnh.

Kiểm tra rà soát lại các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành khác, đảm bảo đầy đủ các điều kiện khác cho việc chuyển đổi chợ Đồng Đăng nhưng phải phù hợp với quy định. Kiểm tra rà soát lại hình thức đầu tư hạng mục khuôn viên cây xanh, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật… Trong thời gian thực hiện các nội dung trên phải duy trì hiện trạng chợ Đồng Đăng cũ và Trung tâm thương mại Đồng Đăng mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đồng ý với kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Nguyễn Hương