Theo đó, giải pháp được thành phố đề nghị là vẫn tiếp tục cho phép cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người mua nhà đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư.

Những ngân hàng đã cho chủ dự án vay nợ sẽ chịu trách nhiệm đứng ra thu hồi nốt số tiền mà người mua còn giữ lại để chờ khi nhận được giấy chứng nhận sẽ trả hết theo cam kết.

Đồng thời sẽ cấp giấy chứng nhận cho chủ dự án đối với phần tài sản còn lại thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư để thay thế tài sản thế chấp mà ngân hàng đang lưu giữ.

Đ.Thắng