Thành phố sẽ hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và hỗ trợ ổn định cuộc sống sản xuất và đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. 

Những trường hợp hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện bồi thường sẽ được thành phố hỗ trợ chi phí di dời; những trường hợp chấp hành tốt chủ trương di dời cũng sẽ được hỗ trợ thêm. 

Các hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện được nhận bồi thường về đất và những trường hợp thuê đất, đấu thầu quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn cũng sẽ được thành phố hỗ trợ. 

Áp dụng cơ chế hỗ trợ này, TP Hồ Chí Minh cũng quy định những dự án, hạng mục đã nhận bồi thường, tái định cư xong trước ngày 19-8 sẽ không được xem xét lại. 

Đồng thời những dự án, hạng mục đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt cũng sẽ không được áp dụng quy định này.

Đ.Thắng