Mời các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực tới tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại thôn Dục Tú, xã Dục Tú; thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú; thôn Thiết Úng, xã Vân Hà; Điểm X1, thôn Đông, xã Tàm Xá; Điểm X2, thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh.

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và khoản tiền mặt đặt trước từ ngày 19-10-2016 đến ngày 20-10-2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán và thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Xổ Số, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

+ Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

+ Trụ sở UBND các xã: Tàm Xá, Dục Tú, Vân Hà, Mai Lâm (Địa điểm bán hồ sơ tương ứng với địa điểm từng khu đất đấu giá.)

- Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh tổ chức cho các hộ gia đình cá nhân tham dự đấu giá có nhu cầu đi thăm thực địa để tìm hiểu cụ thể khu đất đấu giá vào ngày 21-10-2016.

- Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá được tổ chức vào ngày 21-10-2016, tại Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh.

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất: vào hồi 8h30 ngày 23-10-2016 (Chủ nhật).

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại: Trụ sở UBND huyện Đông Anh

3. Đặc điểm, Giá khởi điểm, bước giá, khoản tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá

a. Điểm X1, thôn Đông, xã Tàm Xá

- Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 86,9m² thuộc thửa đất số 21

- Giá khởi điểm: 6.300.000 đồng/m² (Sáu triệu ba trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

- Bước giá: 200.000 đồng/m² (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 50.000.000 đồng/thửa đất (Năm mươi triệu đồng trên một thửa đất).

- Mỗi hồ sơ tham dự đấu giá người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một thửa đất)

- Mỗi hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được tham dự 01 (một) hồ sơ đấu giá và được đăng ký 01 (một) thửa đất.

b. Thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú

 - Diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 105m² thuộc thửa đất số 05

- Giá khởi điểm: 10.400.000 đồng/m² (Mười triệu bốn trăm nghìn trên một mét vuông)

- Bước giá: 300.000 đồng/m² (Ba trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 100.000.000 đồng/thửa đất (Một trăm triệu đồng trên một thửa đất).

- Mỗi hồ sơ tham dự đấu giá người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một thửa đất)

- Mỗi hộ gia đình, cá nhân

đủ điều kiện được tham dự 01 (một) hồ sơ đấu giá và được đăng ký 01 (một) thửa đất.

c. Thôn Dục Tú, xã Dục Tú

- Tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 276m²; Số thửa đất đấu giá: thửa đất số 16 và thửa đất số 17.

- Giá khởi điểm: 15.500.000 đồng/m² (Mười lăm triệu năm trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

- Bước giá: 300.000 đồng/m² (Ba trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 100.000.000 đồng/thửa đất (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng trên một thửa đất).

- Mỗi hồ sơ tham dự đấu giá người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một thửa đất)

- Mỗi hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được tham dự 01 (một) hồ sơ đấu giá và được đăng ký 01 (một) thửa đất.

d. Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà

- Tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 421,62m²; Số thửa đất đấu giá: Gồm 03 thửa đất (từ thửa số 01 đến thửa số 03)

- Giá khởi điểm: 22.000.000 đồng/m² (Hai mươi hai triệu đồng trên một mét vuông)

- Bước giá: 300.000 đồng/m² (Ba trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 100.000.000 đồng/thửa đất (Một trăm triệu đồng trên một thửa đất).

- Mỗi hồ sơ tham dự đấu giá người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/thửa đất (Năm trăm nghìn đồng trên một thửa đất)

- Mỗi hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được tham dự 01 (một) hồ sơ đấu giá và được đăng ký 01 (một) thửa đất.

đ. Điểm X2, thôn Thái Bình, xã Mai Lâm

- Tổng diện tích đấu giá quyền sử dụng đất: 547,4m² ;Số thửa đất đấu giá: Gồm 7 thửa đất (từ thửa số 01 đến thửa số 07)

- Giá khởi điểm: 6.200.000 đồng/m² (Sáu triệu hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

- Bước giá: 200.000 đồng/m² (Hai trăm nghìn đồng trên một mét vuông)

- Khoản tiền đặt trước tham dự đấu giá là: 50.000.000 đồng/thửa đất (Năm mươi triệu đồng trên một thửa đất).

- Mỗi hồ sơ tham dự đấu giá người tham gia đấu giá phải nộp phí tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/thửa đất (Hai trăm nghìn đồng trên một thửa đất)

- Mỗi hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được tham dự 01 (một) hồ sơ đấu giá và được đăng ký tối đa 02 (hai) thửa đất.

Mọi chi tiết liên hệ tại:

- Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt. Địa chỉ: Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội., Điện thoại; 043.2474276.

- Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Đông Anh, Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Sổ Xố, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Điện thoại: 043.9655869.

LV