Như vậy, tính đến nay đã có 15 NHTM bao gồm 5 NHTM Nhà nước và 10 NHTMCP tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở.

H.A.