Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: Dự án góp phần cải thiện chính sách, pháp luật, năng lực quản lý, nghiệp vụ hành chính và hệ thống thông tin về giá đất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu của nhân dân, qua đó đề xuất phương pháp và mô hình định giá đất tin cậy, phù hợp; nâng cao năng lực định giá đất qua ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu và hệ thống thông tin giá đất dựa trên VietLIS tại một số khu vực thí điểm; cung cấp căn cứ để hoàn thiện chính sách, pháp luật về giá đất; năng lực định giá đất và hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu trên phạm vi toàn quốc.

Theo ông Kim Jinoh, Giám đốc Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam: Dự án được xây dựng với mô hình phù hợp hiện trạng của Việt Nam hiện nay về kinh tế - xã hội cũng như quản lý đất đai. Đây là tiền đề phát triển hệ thống đất đai thông minh khi xây dựng được cơ sở dữ liệu chính xác, sau đó các địa phương sẽ ứng dụng hiệu quả hệ thống thông tin này.

Minh Nguyệt