UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ (ban hành tháng 3-2018) về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và những thủ tục liên quan.

Cụ thể, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị trên, dự thảo báo cáo của UBND TP báo cáo kết quả triển khai trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15 tháng 12, gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Sở Xây dựng cũng chủ trì rà soát, thống nhất đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, đảm bảo rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 08, báo cáo UBND TP trước ngày 20-6.

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày.

UBND TP yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khẩn trương nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. 

Cụ thể, thủ tục thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy giảm từ 30 ngày xuống còn tối đa 20 ngày; thời gian góp ý đối với đồ án thiết kế quy hoạch, thiết kế xây dựng giảm từ 10 ngày xuống còn 5 ngày; thời gian giải quyết thủ tục kết nối cấp điện giảm từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 15-6.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội được yêu cầu chỉ đạo các công ty kinh doanh nước sạch khẩn trương nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đấu nối cấp và thoát nước từ 14 ngày xuống còn tối đa không quá 7 ngày.

N.Y.