Theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND, Xuân Mai là một trong những đô thị vệ tinh phía Tây Nam của đô thị trung tâm Hà Nội; đô thị đại học với trung tâm giáo dục đào tạo cấp vùng; đô thị sinh thái dựa trên cảnh quan thiên nhiên hiện có...

Khu vực trọng tâm chính của đô thị là hai điểm trung tâm của hai cực phát triển đô thị Xuân Mai gồm: Thị trấn hiện tại và khu vực giữa núi Thoong và sông Bùi. Khu trung tâm hành chính mới đặt tại khu vực trục không gian núi Thoong - sông Bùi: Bố trí quảng trường công cộng của đô thị gắn với trung tâm hành chính tạo không gian mở gắn kết khu vực núi Thoong và trục cảnh quan sông Bùi.

Đến năm 2020, dự báo quy mô dân số đô thị vệ tinh Xuân Mai khoảng 100.000 người, trong đó, dân số đô thị khoảng 42.420 người...     

N.Y.