Về hệ số điều chỉnh giá đất, áp hệ số giá với đất thuộc nhóm 3 ở mức 1,6 - 2,0 lần là quá cao, ảnh hưởng trực tiếp đến giá nhà ở.

Đối với những thửa đất tiếp giáp từ 2 mặt tiền đường trở lên, các DN BĐS đã đề nghị thành phố tính hệ số điều chỉnh giá đất tăng thêm là 5% so với hệ số điều chỉnh giá đất.

Trường hợp các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 7 đến dưới 10 lần, TP Hồ Chí Minh cần áp dụng mức tính giá đất tăng thêm 5%. Những khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 10 đến dưới 13 lần, các DN đề nghị thành phố tính giá đất tăng thêm ở mức 10%.

Trường hợp khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 13 lần trở lên, giá đất cũng chỉ nên tính tăng thêm mức 20% nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp và các nhà đầu tư bất động sản có tích lũy, từ đó có thể phát triển sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu của người dân.

Đ.Thắng