Theo quyết định này, nhà ở đã được cấp giấy phép xây dựng tạm trên nền đất cũ hoặc trên đất có mục đích sử dụng là đất ở, người dân sẽ được hỗ trợ bằng 80% giá trị xây dựng; nhà ở đã được chính quyền cấp phép xây dựng tạm trên các loại đất khác thì hỗ trợ bằng 60% giá trị xây dựng. Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt không có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ được xây dựng trước ngày 1/7/2006 trên những thửa đất đủ điều kiện bồi thường về đất ở, tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố; không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc sẽ được hỗ trợ bằng 100% giá trị xây dựng.

Nhà ở xây dựng trước ngày 1/7/2006 trên đất không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở nhưng tại thời điểm xây dựng chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố hoặc xây dựng phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố, không vi phạm hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được cắm mốc sẽ được hỗ trợ 80% giá trị xây dựng.

Nhà ở xây dựng trên đất được hỗ trợ về đất, xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc xây dựng trên kênh, sông, rạch sẽ tùy thời điểm để được tính hỗ trợ. Thành phố quy định, nhà ở xây dựng từ ngày 1/7/2006 trở lại đây sẽ không được bồi thường hoặc hỗ trợ mà chủ công trình xây dựng trái phép sẽ còn phải tự tháo dỡ hoặc phải chịu chi phí khi cơ quan chức năng thực hiện tháo dỡ.

Đ.Thắng