Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi đất rừng đúng mục đích, hạn chế tối đa việc sử dụng đất rừng. 

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo các địa phương và các Bộ, ngành phải sử dụng đất đai có hiệu quả, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8-8-2017 của Chính phủ về việc tăng cường quản lý, sử dụng rừng và đất rừng, đặc biệt là rừng và đất rừng tự nhiên. 

H. Ly