Để thực hiện Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt, chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở xây dựng mới của thành phố là 6.220.861m² sàn nhà ở xã hội. Trong đó, 976.992m² sàn nhà ở sinh viên; 567.539m² sàn nhà ở công nhân; 4.676.330m² nhà ở thu nhập thấp; 1.200.000m² sàn nhà ở phục vụ tái định cư; 20.418.000m² sàn nhà ở thương mại.

Tổng kết kết quả thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018, toàn thành phố đã đầu tư xây dựng mới nhà ở theo dự án khoảng 8.803.602m² sàn, khoảng 77.524 căn. Trong đó, 74.851 căn hộ chung cư và 168 phòng cho sinh viên, 2.673 căn nhà ở thấp tầng đáp ứng cho khoảng 310.100 người dân Thủ đô có nhà ở mới và khoảng 2.016 sinh viên thuê ở.

Được biết, theo kế hoạch, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố tập trung đôn đốc chủ đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo Luật Đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để thành phố sớm đầu tư hoàn thành 2.947.978m² sàn tại các dự án đang triển khai để bổ sung vào quỹ nhà ở xã hội của thành phố giai đoạn 2016 - 2020; sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để bổ sung khoảng 1,67 triệu m² sàn còn thiếu so với Kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 đã được duyệt.

Chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người toàn thành phố là 26,3m2²/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 29,1m²/người; khu vực nông thôn đạt 22,1m²/người. Đồng thời, phấn đấu chất lượng công trình nhà ở kiên cố toàn thành phố lên 91,2%, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà đơn sơ.

Hiện nay, thành phố đã thành lập quỹ hỗ trợ, đầu tư phát triển nhà ở xã hội từ nguồn tiền thu được tại các dự án nhà ở thương mại thực hiện theo phương thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở của dự án để phát triển nhà ở xã hội - hiện đã có 2 nghìn tỷ đồng nộp ngân sách để phát triển nhà ở xã hội.

Hải Châu