Theo đó, về quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại dự án phát triển nhà ở TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập hồ sơ thu hồi 39,2ha thuộc quỹ đất 20%, quỹ đất xây dựng công trình công cộng phải bàn giao cho TP, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng gồm: 

27 ô đất thuộc 14 dự án đã bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và 56 ô đất thuộc 19 dự án chưa thực hiện bàn giao; thẩm định, trình UBND TP quyết định thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP để quản lý, chống lấn chiếm và đề xuất phương án sử dụng đất, thời hạn hoàn thành trước ngày 30-5-2018.

Hà Nội thu hồi quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại các dự án.

Về quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính, rà soát tổng hợp về quỹ đất tại các dự án phát triển nhà ở phải bàn giao cho TP, đề xuất, báo cáo UBND TP, trong đó báo cáo rõ các dự án chủ đầu tư lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở hoặc nộp bằng tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20%, việc này phải hoàn thành trước ngày 30-5-2018.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp toàn bộ quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà trên địa bàn TP và các dự án lựa chọn hình thức chuyển giao quỹ nhà ở hoặc nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20%.

Thanh tra TP, Sở Tài chính, Cục Thuế TP có nhiệm vụ tổng hợp, xử lý việc quản lý sử dụng quỹ đất 20%, quỹ nhà 30% tại các dự án phát triển nhà ở thực hiện kết luận Thanh tra, kết luận Kiểm toán trên địa bàn TP.

Hải Châu