Theo đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản số 10783/SXD-QLXD ngày 9-11-2017: Ủy quyền cho các Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc thẩm quyền thẩm.

Cụ thể: Đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND TP quyết định đầu tư và thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: UBND TP ủy quyền cho Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước.

Đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND TP quyết định đầu tư (trừ dự án PPP) và thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: UBND TP ủy quyền cho Giám đốc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước.                                                   

Hải Châu