Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, cùng các thành viên là đại diện các sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường; Hội Kiến trúc thành phố...

Hội đồng thẩm định thành phố thực hiện thẩm định đối với biệt thự thuộc nhóm 3 (là các biệt thự không được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa, không gắn liền với cách mạng - kháng chiến được cơ quan nhà nước xếp hạng, không có giá trị về kiến trúc) và các biệt thự có đơn thư đề nghị xem xét lại nhóm biệt thự.

Từ đó, đánh giá và phân loại biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 để báo cáo UBND thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định 7177/QĐ-UBND (ngày 28-11-2013) của UBND thành phố về danh mục nhà biệt thự cũ.

Hải Châu