Cụ thể, 157 dự án có dấu hiệu vi phạm đai như không sử dụng đất trong 12 tháng liền kể từ khi được giao đất, sử dụng đất sai mục đích, hoặc cho thuê, chuyển nhượng trái quy định, 53 dự án chậm tiến độ 24 tháng và 35 dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do công tác kiểm tra, thanh tra còn hạn chế, chưa thường xuyên. Việc phát hiện và xử lý các sai phạm còn chậm và chưa triệt để.

Do vậy, TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã, các sở ngành liên quan phải đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với các dự án được tiếp tục triển khai, hay phải tạm dừng, điều chỉnh… gửi về Sở Xây dựng trước ngày 5/10, để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND TP trong tháng 11/2014

N.Y.