Theo đó, đến năm 2020, tỉnh Thái Nguyên có 292.469 ha đất nông nghiệp (chiếm 82,93% tổng diện tích tự nhiên), đất phi nông nghiệp là 56.953 ha (16,15%), đất đô thị 21.906 ha (6,21%); thành phố Cần Thơ có 109.690 ha đất nông nghiệp (76,23%); đất phi nông nghiệp là 34.207 ha (23,77%); đất đô thị là 58.959 ha (40,97%); tỉnh Tây Ninh có 330.051 ha đất nông nghiệp (81,67%), đất phi nông nghiệp là 74.074 ha (18,33%).

Chính phủ yêu cầu 3 địa phương này quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê...

H. Ly