Theo đó, khung giá đất được xây dựng định kì 5 năm/lần và công bố vào ngày 1-6 của năm trước, liền kề năm UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá đất. Khung giá đất được xây dựng chi tiết đến 8 vùng kinh tế, qui định mức giá tối thiểu và tối đa cho từng loại đất, theo khu vực (đồng bằng, trung du, miền núi), theo từng loại đô thị (đô thị đặc biệt và các đô thị còn lại).

Trên cơ sở khung giá đất do Chính phủ ban hành, bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành định kì 5 năm/lần và công bố vào ngày 1/1 hàng năm. Bảng giá đất qui định bảng giá của từng loại đất cụ thể: bảng giá đất trồng lúa, bảng giá đất ở đô thị, bảng giá đất trồng cây hàng năm, bảng giá đất nuôi trồng thủy sản…

Trong trường hợp giá đất thị trường tăng, giảm trên 20% trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên thì Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp

K. Vy