Theo đó, Nghị định quy định các công trình xây dựng có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, môi trường và các công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù…, sẽ phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng.

Các công trình xây dựng sẽ phải mua bảo hiểm bắt buộc.

Ngoài ra, mức bồi thường tối thiểu trong trường hợp người lao động gặp rủi ro là 100 triệu đồng/người/vụ. Mức bồi thường cụ thể trong trường hợp người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10-2-2016.

H.A.