Trong đó có 13 dự án kinh doanh bất động sản du lịch với số tiền nợ 371 tỷ đồng, bốn dự án xây dựng cảng nợ 276 tỷ đồng, 10 dự án du lịch với số tiền nợ 136 tỷ đồng, một dự án xây dựng chợ nợ 11,73 tỷ đồng và một dự án khai thác cát nợ 725 triệu đồng.

Trong số nợ gần 800 tỷ đồng trên có hơn 600 tỷ đồng là nợ khó thu do doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất hay chuyển mục đích sử dụng đất không có khả năng tài chính.

Bách Nhật